taxci
 

De overgang naar het nieuwe fiscale stelsel van de BES eilanden

Laatst gewijzigd: 03-01-2011

Het fiscale stelsel van de BES eilanden zal moeten worden vervat in Nederlandse wetgeving. Dit is echter niet het geval.

Bij aanvang van de nieuwe staatsrechtelijke positie zal de Nederlands-Antilliaanse wetgeving die op de drie eilanden van kracht is, van kracht blijven. Geleidelijk zal deze wetgeving worden vervangen door Nederlandse wetgeving. Gezien onder meer de bevolkingsomvang van de drie eilanden, de grote afstand met Nederland en het insulaire karakter zullen echter van de Nederlandse wetgevingafwijkende voorzieningen worden getroffen.

In januari 2007 is in samenspraak met vertegenwoordigers van de eilandgebieden Bonaire, Saba en Sint Eustatius gestart met een onderzoek naar het toekomstige fiscale stelsel voor de BES eilanden. Hoewel het onderzoek voornamelijk het karakter had van een inventarisatie van het bestaande Nederlands-Antilliaanse fiscale recht, is – aan de hand van deze door de BES eilanden en Nederland gezamenlijk uitgevoerde inventarisatie – vastgesteld dat het bestaande Nederlandse fiscale stelsel niet het startpunt kan vormen voor het nieuwe fiscale stelsel voor de BES eilanden maar ook niet het eindpunt.

Een geactualiseerd bestaand voorzieningen niveau is het startpunt voor de hoogte van het voorzieningenniveau op de BES eilanden. Dit uitgangspunt zal over het algemeen gezien leiden tot een lager voorzieningenniveau dan in Nederland. Het lagere voorzieningenniveau leidt tot een lagere financieringsbehoefte. Hierdoor kan in vergelijking met Nederland op de BES eilanden worden gewerkt met lagere tarieven, een smallere grondslag of een combinatie van beiden.

Vooral vanwege de ligging van de BES eilanden zijn zij economisch nauw verweven met dichtbij gelegen grotere eilanden die behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden.

Vooral vanwege de ligging van de BES eilanden zijn zij economisch nauw verweven met dichtbij gelegen grotere eilanden die behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden. De integrale invoering van het Nederlandse fiscale stelsel zou geen recht doen aan deze onderlinge economische verwevenheid met, en afhankelijkheid van, de BES eilanden ten opzichte van Curaçao en Sint Maarten en zou –zonder aanpassingen – een nadelig effect (kunnen) hebben op de lokale economieën. Daar komt bij dat het Nederlandse fiscale stelsel qua opbouw, grondslag en tarief sterk afwijkt van de fiscale stelsels in de regio. In verband daarmee is het raadzaam het bestaande Nederlands-Antilliaanse fiscale stelsel als startpunt te nemen en vanuit dit bestaande stelsel een forse moderniserings- en vereenvoudigingslag te maken.

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer
010-2010466,  of rechtstreeks met

Ton Smit

Telefoon: 010-2010470

E-mail: ton.smit@taxci.nl

Wij maken graag tijd voor u !

(terug naar index)