taxci
 

De contouren van het nieuwe fiscale stelsel van de BES eilanden

Laatst gewijzigd: 03-01-2011

Het toekomstige fiscale stelsel voor de BES eilanden zal bestaan uit Rijksbelastingen en lokale belastingen.

De bestaande Nederlands-Antilliaanse landsbelastingen gelden als startpunt.

Met het oog op de versterking van de lokale economieën en de zelfredzaamheid van de burger forse inhoudelijke afwijkingen van het bestaande Nederlands-Antilliaanse stelsel kunnen worden doorgevoerd.

Het nieuwe fiscale stelsel kenmerkt zich door drie elementen, te weten:
1) eenvoud;
2) brede grondslagen, lage tarieven, en
3) een verschuiving in de belastingmix van directe belastingen naar indirecte belastingen.

Om te voorkomen dat de indruk zou ontstaan dat op de BES eilanden dezelfde rijksbelastingen worden geheven als in het Europese deel van Nederland, wordt het gebruik van het begrip ‘Rijksbelastingen’ achterwege gelaten. In de BES eilanden worden zogenoemde BES belastingen, accijnzen en invoerrechten geheven.

De BES eilanden en Nederland zijn overeengekomen dat ‘(d)e mogelijkheid en de wenselijkheid voor Sint Eustatius en Saba om ieder hun ‘free port’ te behouden, … tevens word(t) onderzocht’. Sint Eustatius en Saba zijn momenteel een zogenoemde ‘free port’ hetgeen betekent dat op deze eilanden geen invoerrechten en alleen een accijns op benzine wordt geheven, terwijl op Bonaire wel invoerrechten en accijnzen op benzine, bier, gedistilleerd en sigaretten worden geheven.

De thans op de BES eilanden geldende Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 en de Landsverordening op de loonbelasting 1976 worden, naar aanleiding van het advies van de Raad van State op het oorspronkelijke voorstel van wet betreffende de invoering van de Belastingwet BES, door middel van de Invoeringswet BES voor een tussenperiode omgezet in de Wet inkomstenbelasting BES en de Wet loonbelasting BES. Na verloop van die tussenperiode zal een nieuwe inkomsten- en loonbelasting worden ingevoerd in de voor de definitieve inkomsten- en loonbelasting gereserveerde hoofdstukken II en III van de Belastingwet BES. Op dat moment kunnen de Wet inkomstenbelasting BES en de Wet loonbelasting BES komen te vervallen. Deze inkomsten- en loonbelasting zal worden gebaseerd op de bestaande Nederlandse regelgeving, maar zal wel worden vereenvoudigd en afgestemd op de bijzondere kenmerken van deze eilanden in vergelijking tot het Europese deel van Nederland.

Schematisch betekent dit dat het toekomstige fiscale stelsel voor de BES eilanden – ten opzichte van het fiscale stelsel in Nederland – als volgt zal zijn samengesteld.

1. Wet inkomstenbelasting 2001  - Wet IB BES (Hoofdstuk II van de Belastingwet BES wordt gereserveerd voor de inkomstenbelasting)

2. Wet op de loonbelasting 1964 - Wet LB BES (Hoofdstuk III van de Belastingwet BES wordt gereserveerd voor de loonbelasting)

3. Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Indien de vestigingsplaatsfictie niet van toepassing is:

  • · Hoofdstuk IV van de Belastingwet BES (Vastgoedbelasting)

 Indien de vestigingsplaatsfictie van toepassing is:

  • · Wet op de vennootschapsbelasting 1969

 4. Wet op de dividendbelasting 1965

 Indien de vestigingsplaatsfictie niet van toepassing is:

  • · Hoofdstuk V van de Belastingwet BES (Opbrengstbelasting)

Indien de vestigingsplaatsfictie van toepassing is:

  • · Wet op de dividendbelasting 1965

5. Wet op de omzetbelasting 1968 -  Hoofdstuk VI van de Belastingwet BES (Algemene bestedingsbelasting)

6. Hoofdstuk II van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 - Hoofdstuk VII van de Belastingwet BES (Overdrachtsbelasting)

7. Invorderingswet 1990 Titel 5 van Hoofdstuk VIII van de Belastingwet BES (Invorderingsrecht)

8. Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Algemene wet bestuursrecht -  Hoofdstuk I en Hoofdstuk VIII van de Belastingwet BES met uitzondering van titel 5 (Overig formeel belastingrecht en beroep in belastingzaken)

9. Hoofdstuk 1A van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen - Hoofdstuk IX van de Belastingwet BES (Spaartegoeden)

10. Algemene douanewet, Communautair douanewetboek en overige communautaire regelgeving - Hoofdstuk II van de Douane- en Accijnswet BES(Formeel douanerecht) & Hoofdstuk III van de Douane- en Accijnswet BES (Invoerrechten)

11. Wet op de accijns - Hoofdstuk IV van de Douane- en Accijnswet – BES (Accijnzen)

12. Successiewet 1956

Nederlanders die minder dan tien jaar op de BES eilanden wonen:

  • · Successiewet 1956

 Overig

  • · N.v.t.

13. Belasting op personenauto’s en motorrijwielen - Verhoogd ABB-tarief in hoofdstuk VI van de Belastingwet BES voor personenauto’s

14. Kansspelbelasting -  Lokale belasting

15. Assurantiebelasting Verhoogd ABB-tarief in hoofdstuk VI van de Belastingwet BES voor verzekeringen

16. Belastingen op milieugrondslag N.v.t.

17. Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken N.v.t.

18. Belasting op zware motorrijtuigen N.v.t.

19. Motorrijtuigenbelasting Lokale belasting9

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466,  of rechtstreeks met

Ton Smit

Telefoon: 010-2010470

E-mail: ton.smit@taxci.nl

Wij maken graag tijd voor u !

(terug naar index)