taxci
 

Bronbelasting op royalty's uit Barbados

Laatst gewijzigd: 28-09-2010

Verdrag

Barbados

Artikel

Royalty

Getekend

28 november 2006

Inwerkingtreding

12 juli 2007

Artikel 12.  Royalty’s

1. Royalty’s afkomstig uit een Verdragsluitende Staat die worden

betaald aan een inwoner van de andere Verdragsluitende Staat mogen in

die andere Staat worden belast.

2. Deze royalty’s mogen echter ook in de Verdragsluitende Staat

waaruit zij afkomstig zijn overeenkomstig de wetgeving van die Staat

worden belast, maar indien de uiteindelijk gerechtigde tot de royalty’s

een inwoner van de andere Verdragsluitende Staat is, mag de aldus geheven

belasting 5 percent van het brutobedrag van de royalty’s niet overschrijden.

3. De uitdrukking ,,royalty’s’’, zoals gebezigd in dit artikel, betekent

vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht

van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde,

kunst of wetenschap, waaronder begrepen bioscoopfilms en films,

schijven of banden voor radio- of televisieuitzendingen, een octrooi, een

fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een geheim

recept of een geheime werkwijze, of voor inlichtingen omtrent ervaringen

op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap.

4. Niettegenstaande de bepalingen van het eerste en tweede lid, zijn

royalty’s ter zake van het gebruik van, of voor het recht van gebruik van,

een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of

wetenschap (waaronder begrepen royalty’s ter zake van bioscoopfilms

en films, schijven of banden voor radio- of televisieuitzendingen) afkomstig

uit een Verdragsluitende Staat en betaald aan een inwoner van

de andere Verdragsluitende Staat vrijgesteld van belasting in de eerstgenoemde

Staat.

5. De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Staten regelen in

onderlinge overeenstemming de wijze van toepassing van het tweede en

vierde lid.

6. De bepalingen van het eerste, tweede en vierde lid zijn niet van

toepassing indien de uiteindelijk gerechtigde tot de royalty’s, die inwoner

is van een Verdragsluitende Staat, in de andere Verdragsluitende

Staat waaruit de royalty’s afkomstig zijn, een bedrijf uitoefent door middel

van een aldaar gevestigde vaste inrichting of in die andere Staat zelfstandige

arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en

het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty’s worden betaald, tot

het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen

van dat vaste middelpunt behoort. In dat geval zijn de bepalingen van

artikel 7 of van artikel 14 naargelang van het geval, van toepassing.

7. Royalty’s worden geacht afkomstig te zijn uit een Verdragsluitende

Staat indien zij worden betaald door die Staat zelf, een staatkundig

onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan of door

een inwoner van die Staat. Indien evenwel de persoon die de royalty’s

betaalt, ongeacht of hij inwoner van een Verdragsluitende Staat is of

niet, in een andere Staat dan de Staat waarvan hij inwoner is een vaste

inrichting of een vast middelpunt heeft waarvoor de verplichting tot het

betalen van royalty’s was aangegaan en deze royalty’s ten laste komen

van die vaste inrichting of dat vaste middelpunt, worden deze royalty’s

geacht afkomstig te zijn uit de Staat waar de vaste inrichting of het vaste

middelpunt is gevestigd.

8. Indien, wegens een bijzondere verhouding tussen de schuldenaar

en de uiteindelijk gerechtigde of tussen hen beiden en een derde, het

bedrag van de royalty’s, gelet op het gebruik, het recht of de inlichtingen

waarvoor zij worden betaald, hoger is dan het bedrag dat zonder

zulk een verhouding door de schuldenaar en de uiteindelijk gerechtigde

zou zijn overeengekomen, zijn de bepalingen van dit artikel slechts op

het laatstbedoelde bedrag van toepassing. In dat geval blijft het daarboven

uitgaande deel van het betaalde bedrag belastbaar overeenkomstig

de wetgeving van elk van de Verdragsluitende Staten, zulks met inachtneming

van de overige bepalingen van dit Verdrag.

Hierboven treft u de bewoording aan van het artikel uit het belastingverdrag tussen Nederland en Barbados met betrekking tot royalty's. Wij attenderen u erop dat het werkelijke bronheffingspercercentage kan afwijken van hetgeen in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruik bepalingen in lokale wetgeving, afwijkende bepalingen uit het protocol, etc. Alvorens u met deze informatie aan de slag gaat, adviseren wij u dan ook om ons eerst te raadplegen voor het juiste bronheffingspercentage in uw concrete situatie. U kunt ons bereiken via e-mail of telefonisch op kantoor onder nummer 010-2010466.