taxci
 

Inpassing voorgestelde fiscale stelsel voor de BES eilanden in de Nederlandse rechtsorde

Laatst gewijzigd: 03-01-2011

Na de opheffing van het land Nederlandse Antillen en de inrichting van de BES eilanden als openbaar lichaam ontstaat de situatie dat één land (het land in het Koninkrijk, Nederland) twee fiscale stelsels kent. Deze politiek wenselijke situatie van het naast elkaar bestaan van twee afwijkende fiscale stelsels in één land, moet wel juridisch inpasbaar zijn. Bij de beoordeling of het fenomeen ‘één land, twee fiscale systemen’ inpasbaar is in de Nederlandse rechtsorde, is in de eerste plaats het in de eerste volzin van artikel 1 van de Grondwet vastgelegde gelijkheidsbeginsel van belang. In deze volzin is vastgelegd dat ‘allen die zich in Nederland bevinden, (…) in gelijke gevallen gelijk (worden) behandeld’. Het fenomeen ‘één land, twee fiscale systemen’ draagt in zich dat de wetgever zich op het standpunt stelt dat inwoners van het in Europa gelegen deel van het land Nederland en inwoners van het in het Caribische gebied (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) gelegendeel van het land Nederland, niet in een gelijke positie verkeren.

Het non-discriminatiebeginsel zoals verwoord in de tweede volzin van artikel 1 van de Grondwet is ‘slechts’ in zoverre relevant dat – mocht het fenomeen ‘één, land twee fiscale systemen’ verenigbaar met het gelijkheidsbeginsel blijken te zijn – beide fiscale stelsels geen bepalingen mogen bevatten waarin een dusdanig onderscheid wordt gemaakt dat sprake is van discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of  welke grond dan ook.

In het thans in het land Nederland geldende fiscale stelsel is het enkel relevant om vast te stellen òf de woon- of vestigingsplaats van een belastingplichtige binnen het land Nederland is gelegen. De feitelijke woon of vestigingsplaats binnen het land Nederland is niet relevant bij de bepaling van de omvang van de belastinggrondslag of de hoogte van het tarief. Iedere ingezetene van het land Nederland wordt in beginsel met dezelfde ‘set’ fiscale regels geconfronteerd. De staatkundige vernieuwing leidt er toe dat de BES eilanden onderdeel gaan uitmaken van het land Nederland, terwijl vanaf dat moment – zo volgt uit de Slotverklaring – in het land Nederland niet overal meer hetzelfde fiscale stelsel gaat gelden. Vanaf dat moment is het niet meer alleen relevant om te beoordelen òf de woon of vestigingsplaats van een belastingplichtige in het land Nederland is gelegen, maar wordt het tevens relevant te beoordelen of deze woon- of vestigingsplaats is gelegen in: 1) het in Europa gelegen deel van het land Nederland of 2) het in het Caribische gebied gelegen deel van het land Nederland.

Bij de beoordeling of belastingplichtigen in de BES eilanden in een gelijke of een ongelijke positie verkeren als belastingplichtigen in Nederland zal allereerst moeten worden gekeken naar de economische omstandigheden en de ligging in het Caribische gebied. Vervolgens komen achtereenvolgens de kleine oppervlakte en de geringe bevolkingsomvang, de grote afstand tot het Europese deel van Nederland en het insulaire karakter alsmede de Europeesrechtelijke positie van BES eilanden aan de orde. 

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466,  of rechtstreeks met

Ton Smit

Telefoon: 010-2010470

E-mail: ton.smit@taxci.nl

Wij maken graag tijd voor u !

(terug naar index)